Νομοθεσία

Ποιος είναι ο ρόλος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

Ο Νόμος 1566/30-9-1985 που αναφέρεται στη δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προβλέπει ότι: «οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολείου συγκροτούν ένα σύλλογο γονέων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν» (άρθρο 53, παρ. 2). Μάλιστα συνεχίζει και προβλέπει ότι «ο διευθυντής του σχολείου, όπου δεν έχει ιδρυθεί σύλλογος γονέων, μεριμνά μόνο για τη σύγκλιση γενικής συνέλευσης των γονέων, προκειμένου να ιδρυθεί αυτός...» (άρθρο 53. παρ. 14). Όλοι οι γονείς ή κηδεμόνες που έχουν παιδιά στο σχολείο αποτελούν τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, η οποία εκλέγει κάθε δύο χρόνια το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο του. Το Δ.Σ. υλοποιεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, εκπροσωπεί τους γονείς και φροντίζει για τη δραστηριοποίηση τους και την ενημέρωση τους. Προσπαθεί να δημιουργεί συνθήκες συμμετοχής και έκφρασης όλων των γονέων. Η συμμετοχή και η δραστηριοποίηση του κάθε γονέα, αφού οι συνθήκες υπάρχουν, είναι πλέον ατομική του ευθύνη. Ο Σύλλογος στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει και έναν άλλο σημαντικό ρόλο. Πρέπει να είναι ο θεματοφύλακας των δικαιωμάτων των μαθητών του σχολείου αφού αυτοί δεν μπορούν ή δεν προβλέπεται να μπορούν να εκφραστούν. Το Δ.Σ. πρέπει να δίνει την ευκαιρία, με συγκεκριμένους και αντίστοιχους με τη ηλικία των μαθητών τρόπους, να εκφράζονται και vα συμμετέχουν σε δραστηριότητες πέραν του στενού σχολικού προγράμματος.

Ο ίδιος νόμος επίσης, προβλέπει τα όργανα στα οποία ο Σύλλογος συμμετέχει με εκπροσώπους του. άρα καταλαβαίνουμε ότι ο Σύλλογος των γονέων είναι ένας σημαντικός θεσμός, αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας, Τα άλλα μέρη είναι ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου, που έχουν και την ευθύνη διοίκησης του σχολείου και ο Εκπρόσωπος ταυ Δήμου.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου συμμετέχοντας στα όργανα αυτά, έχουν τη δυνατότητα για σημαντικές παρεμβάσεις σε ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση των οικονομικών πόρων, στην ασφάλεια και στην υγιεινή των χώρων του σχολείου αλλά και σε ζητήματα παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά και δραστηριοτήτων.

Το σημαντικό είναι το κάθε ζήτημα ή πρόβλημα με πρωτοβουλία και ευθύνη του Δ.Σ. του Συλλόγου να αντιμετωπίζεται σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς της σχολικής κοινότητας. Επίσης σημαντικό είναι το Δ.Σ. να μπορεί να διακρίνει τα όρια του και την αυτονομία τόσο τη δική του, όσο και των υπολοίπων φορέων της σχολικής κοινότητας,

Με καλή Θέληση, Σχεδιασμό, Συνεργασία όλων των φορέων της Σχολικής Κοινότητας και Προτεραιότητα στην ικανοποίηση όλων των δικαιωμάτων των μαθητών το σχολείο μπορεί να αλλάξει και να γίνει ΣΧΟΛΕΙΟ.

 

Σχολική επιτροπή

 Σε κάθε δημόσιο σχολείο συγκροτείται σχολική επιτροπή, που αποτελείται από εκπρόσωπο του Δήμου ή της κοινότητας, εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, το διευθυντή του σχολείου και εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Έργο της ΣΕ είναι η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες, η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων, η ανάθεση της λειτουργίας των κυλικείων μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, και γενικά η ευθύνη για τον εφοδιασμό του σχολείου με όλα τα απαραίτητα μέσα για την λειτουργία του, καθώς και η αντιμετώπιση κάθε λειτουργικού προβλήματος.

Η ΣΕ συγκροτείται με απόφαση του εκάστοτε Δημάρχου, με την οποία ορίζεται και ο πρόεδρος.