Γραμματική Ε' και ΣΤ' Δημοτικού

Γραμματική Ε' και ΣΤ' Δημοτικού

 


ΣΕΛ. 1-13  pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ 27-40 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΦΘΟΓΓΟΙ (ΦΩΝΗΕΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ)
ΔΙΠΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (π.χ. διπλά γράμματα είναι: "Ξ", "Ψ")
ΔΙΨΗΦΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ (π.χ. δίψηφα φωνήεντα είναι: "ΟΥ", "ΑΙ")
ΔΙΨΗΦΑ ΣΥΜΦΩΝΑ  (π.χ. δίψηφα σύμφωνα είναι: "ΜΠ", "ΝΤ")
ΣΥΛΛΑΒΕΣ
ΛΕΞΕΙΣ

ΣΕΛ. 41-55 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΗ (ελληνικά γράμματα και φθόγγοι)
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ "ΑΥ" "ΕΥ"
ΟΜΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ (π.χ. όμοια σύμφωνα είναι "ββ", Σάββατο)
ΔΙΦΘΟΓΓΟΙ (π.χ δίφθογγοι είναι: "αη", "αϊ", "αου")
ΛΕΞΕΙΣ,ΣΥΛΛΑΒΕΣ,ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΣ
(λήγουσα, παραλήγουσα, προπαραλήγουσα)
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΥ
ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΩΝΗΕΝΤΟΣ
ΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
(π.χ. πως & πώς, μου & μού, ο δάσκαλός μας))
ΔΙΑΛΥΤΙΚ Α- ΑΠΟΣΤΡΟΦΟΣ - ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗ
(διαλυτικά - κοροϊδεύω, απόστροφος - τ΄άλογο, υποδιαστολή - 23,54)
ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ
(τελεία, διπλή τελεία, άνω τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό, παρένθεση, 
ενωτικό, παύλα, διπλή παύλα, εισαγωγικά, αποσιωπητικά)
ΤΕΛΙΚΟ -ν (ποιες λέξεις διατηρούν το τελικό -ν)

ΣΕΛ 56-65 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΛΕΞΕΩΝ
ΓΕΝΟΣ (αρσενικά, θηλυκά, ουδέτερα)
ΑΡΙΘΜΟΣ(ενικός, πληθυντικός)
ΠΤΩΣΗ (ονομαστική, γενική, αιτιατική, κλιτική)
ΑΡΘΡΑ (αόριστα και οριστικά)
ΕΙΔΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

ΣΕΛ.66-75 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (και κλίση ουσιαστικών)

ΣΕΛ. 76-85 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (και κλίση ουσιαστικών)

ΣΕΛ.86-95 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (και κλίση ουσιαστικών)
ΕΠΙΘΕΤΑ (ομάδες επιθέτων, καταλήξεις)

ΣΕΛ.96-111 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΛΙΣΗ ΕΠΙΘΕΤΩΝ
ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ (και εξαιρέσεις)

ΣΕΛ.112-121 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ (π.χ. αντωνυμίες είναι: εγώ, ποιος, αυτός, όποιος, του)
προσωπικές αντωνυμίες, κτητικές, αυτοπαθείς, οριστικές, δεικτικές, 
αναφορικές, ερωτηματικές και αόριστες αντωνυμίες

ΣΕΛ.122-131 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ (π.χ. ένα, τριάντα, μισό, δεύτερη, μιάμιση, τριπλός, διπλάσιος, 
δωδεκαριά, τριάδα )
κατηγορίες αριθμητικών (απόλυτα, τακτικά, πολλαπλασιαστικά,αναλογικά, 
περιληπτικά, )
ΡΗΜΑΤΑ (πρόσωπο και αριθμός)

ΣΕΛ.132-141 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ (ενεργητική φωνή, παθητική φωνή)

ΣΕΛ.142-151 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΟΙ
ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (Α συζυγία,π.χ. έχω και Β συζυγία, π.χ. αγαπώ)
(ρήματα της Α συζυγίας σε -ω, το -ω δεν τονίζεται)
(ρήματα της Β συζυγίας σε -ώ, τονίζεται η λήγουσα)
Κλίση του ρήματος στην ενεργητική και παθητική φωνή
(ενεστώτας, παρατατικός, αόριστος, συνοπτικός μέλλοντας, εξακολουθητικός 
μέλλοντας, παρακείμενος, υπερσυντέλικος, συντελεσμένος μέλλοντας)

ΣΕΛ.152-161 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (συνέχεια)(ανώμαλα ρήματα π.χ. ρήμα "είμαι")
ΜΕΤΟΧΕΣ (π.χ. μετοχές είναι: διαβάζοντας, κουνώντας)

ΣΕΛ.162-171 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ (π.χ. επιρρήματα είναι: χτες, κάπου, εύκολα, πόσο)
(κατηγορίες επιρρημάτων: τοπικά, χρονικά, τροπικά, ποσοτικά
ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (π.χ. προθέσεις είναι: αντί, από, για, δίχως κ.α.)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (π.χ. σύνδεσμοι είναι: και, γιατί, ούτε, μήπως, ώστε κ.α)
ΜΟΡΙΑ (π.χ. μόρια είναι: θα, να, δεν...)

ΣΕΛ.172-181 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ (π.χ.επιφωνήματα είναι: αχ, μακάρι, μπα κ.α.)
ΠΩΣ ΣΥΝΘΕΤΩ ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
μέρη του λόγου
υποκείμενο, αντικείμενο, ρήμα, άρθρο, επίθετο, ουσιαστικό κ.α.

ΣΕΛ.182-191 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΦΡΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
απλή πρόταση, επαυξημένη πρόταση
κύριες και εξαρτημένες προτάσεις
υποκείμενο, ρήμα, κατηγορούμενο

ΣΕΛ.192-201 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ/ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΕΛ.202-211 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, ΣΥΝΘΕΣΗ
παράγωγα ρήματα
παράγωγα ουσιαστικά
παράγωγα επίθετα
παράγωγα επιρρήματα
ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ, ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ (π.χ. Ο.Ε.Δ.Β, Ε.Ρ.Τ., κτλ.,σελ.)
ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΩΝΥΜΑ, ΑΝΤΩΝΥΜΑ
ΟΜΩΝΥΜΑ, ΠΑΡΩΝΥΜΑ

ΣΕΛ.212-220 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΟΙ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΓΛΩΣΣΑΡΙ